Close

ਡਰਾਫਟ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ

ਡਰਾਫਟ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਤੀ ਅਖਰੀਲੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਡਰਾਫਟ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ

ਡਰਾਫਟ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ

26/12/2019 30/12/2020 ਦੇਖੋ (425 KB) ਡਰਾਫਟ ਸੋਸ਼ਿਲ ਇੰਪੈਰਟ ਅਸੈਸਮੈਟ ਰਿਪੋਰਟ (3 MB)